Ponuka

 

• ekonomika
• financie
• podnikateľ­ské plány

 

PRE FIRMY A ŽIVNOSTNÍKOV
V EKONOMICKEJ OBLASTI:

Spracovanie a vyhodnotenie finančnej analýzy Vašej firmy (v tabuľkovej, grafickej i slovnej forme) použitím ukazovateľov bonity, rentability, likvidity, aktivity, obrátkovosti a zadlženosti.
Vyhodnotenie štruktúry financovania Vašej spoločnosti a navrhnutie prípadných optimálnejších riešení (úvery, leasingy, eurofondy, …).
Posúdenie Vašej súčasnej situácie – zistenie Vašich silných a slabých stránok (SWOT analýza).

Porovnanie Vašej firmy s firmami podnikajúcimi v rovnakom odvetví (prostredníctvom stredných hodnôt finančných ukazovateľov podľa klasifikácie OKEČ).
Spracovanie podnikateľského zámeru Vašej firmy (v tabuľkovej, grafickej i slovnej forme).
Navrhnutie firemného kontrolingu za účelom sledovania vývoja parametrov a hodnôt jednotlivých oblastí Vašej firmy ako i určenia ich odchýlok a navrhnutie riešení pre dosiahnutie plánovaných hodnôt (tržby, pridaná hodnota, zisk, rentabilita, likvidita, …).
Audit súčasných poistných zmlúv Vašej spoločnosti a jednotlivých foriem majetku a navrhnutie optimálnejšej formy poistenia podľa Vašich požiadaviek.

V OBLASTI ÚVEROV:

Poradenstvo v oblasti bankových úverov a iných bankových produktov.
Audit súčasných úverových zmlúv a navrhnutie získania prípadných lepších podmienok.

Kompletné spracovanie bankových podkladov a formulárov pre získanie úverov, bankových záruk a iných produktov pre rôzne banky.
Pomoc a konzultácie pri rokovaní o úveroch v bankách za Vašej a mojej účasti.

V OBLASTI EUROFONDOV:

Spracovanie podkladov pre potreby získania NFP z rôznych zdrojov Eurofondov – najmä vypracovanie podnikateľského zámeru, opisu projektu, finančnej analýzy, monitorovacích správ počas i po realizácii projektu.
Navrhnutie optimálnej štruktúry financovania projektov z Eurofondov – za pomoci získania výhodných úverových podmienok z viacerých bánk a spracovanie bankových podkladov.

 

O NÁS:

O SPOLOČNOSTI:

Uvedené služby a činnosti ponúkam na základe môjho ekonomického vzdelania (som absolvent a doktorand Ekonomickej univerzity), 10-ročnej bankovej praxe vo viacerých bankách v oblasti úverov a následne 10-ročných skúseností ako finančný riaditeľ v súkromnej sfére.

Ing. Marián FEKIAČ PhD.
konateľ spoločnosti

 

KONTAKT:

KONTAKT:

SÍDLO FIRMY:

FMF Consulting, s.r.o.
Družstevná 712/2
962 12 Detva

Tel.: +421 908 961 289
E-mail: fekiac@fmfc.sk